Regulamin

 

Warunki Świadczenia Usług

Ważne od 1 stycznia 2021 r.

Regulamin świadczenia usług przekazów pieniężnych Klik-24

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług regulują świadczenie usługi internetowych przekazów pieniężnych oferowanej pod nazwą handlową Klik-24.

Spółka Klik-24 Ltd została uprawniona do świadczenia usług finansowych przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 603289).

Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług:

 • „Klik-24”, „Spółka”, a także „my” odwołują się do odpowiedniego dla Użytkownika ze względu na jego miejsce zamieszkania podmiotu wymienionego powyżej.
 • „Klient” oznacza osobę fizyczną bądź osoby fizyczne lub osobę prawną, która posiada konto lub zleca płatność przelewu i której przydzielono Numer Identyfikacyjny Użytkownika [ang. User ID]; termin ten odnosi się także do każdego Upoważnionego Użytkownika.
 • „Upoważniony Użytkownik” oznacza każdą osobę upoważnioną przez Klienta do korzystania z Usługi.
 • „Usługa” oznacza usługę internetowego przekazu pieniężnego oferowaną przez Klik-24 w celu umożliwienia realizacji Poleceń Płatności.
 • „Polecenie Płatności” oznacza złożone za pośrednictwem Usługi polecenie przekazania na rachunek bankowy płatności.
 • „Informacje Bezpieczeństwa” oznaczają Numer Identyfikacyjny Użytkownika przydzielony przez Klik-24 oraz Hasło wybrane przez Klienta podczas pierwszego dostępu do Usługi.
 • „Transakcja Płatnicza” rozumiana jest przez inicjowanie, składanie przez Klienta lub przez odbiorcę płatności lub odbieranie środków.
 • „Konto Płatnicze” oznacza rachunek prowadzony w imieniu klienta, który jest wykorzystywany do realizacji pojedynczych lub kolejnych transakcji płatniczych.

1.Przekazanie płatności

1.1. Klient musi podać nam dane jednoznacznie identyfikujące:

 • Osobę fizyczną lub prawną, której Klient przekazuje środki pieniężne („odbiorcę płatności”); lub/też
 • Szczegółowe dane rachunku bankowego odbiorcy płatności,(jeśli odbiorca płatności taki rachunek posiada).

1.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych przez Klienta i za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta na skutek nieprawidłowości lub niekompletności danych (odpowiedzialność taką ponosi Klient).

1.3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas w przypadku stwierdzenia jakiekolwiek błędu lub podejrzenia błędu w Usłudze lub transakcji, wynikającej z korzystania z Usługi.

1.4. W przypadku gdy Polecenie Płatności zostało niepoprawnie zrealizowane na skutek podania przez Klienta błędnych danych odbiorcy (np. błędny numer rachunku bankowego), regulacje prawne wskazują, iż bank posiadacza błędnie wskazanego rachunku ma obowiązek współpracować z naszą firmą w celu odzyskania przekazanych środków pieniężnych. Brak możliwości odzyskania środków pieniężnych przez naszą firmę powoduje, iż bank posiadacza błędnie wskazanego rachunku, na pisemną prośbę Klienta, powinien wskazać bezpośrednio możliwości z jakich może skorzystać Klient by odzyskać środki pieniężne we własnym zakresie. 

2.Czas realizacji

2.1. Przekaz Płatności jest realizowany w taki sposób, aby środki trafiły na konto bankowe odbiorcy płatności nie później niż na koniec drugiego dnia roboczego po tym, jak otrzymamy od Klienta Polecenie Płatności. W przypadku, gdy Klient zechce, by przekaz został zrealizowany określonego dnia, musi zaakceptować fakt, że za datę określoną, jako termin realizacji przekazu pieniężnego uznaje się dzień, w którym otrzymaliśmy od Klienta Polecenie Płatności. 

2.2. Jeśli nie otrzymamy od Klienta Polecenia Płatności do godz. 17.00 dnia roboczego (lub jeśli otrzymamy Polecenie Płatności w dniu, który nie jest dniem roboczym), uznaje się je za otrzymane następnego dnia roboczego. „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień, w którym Klik-24 zwykle prowadzi działalność (tj. każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, Europie lub Wielkiej Brytanii). 

3.Opłaty i prowizje

Klient wyraża zgodę na uiszczenie opłat z chwilą przyjęcia Polecenia Płatności przez nas, o których został powiadomiony przed złożeniem Polecenia Płatności za pośrednictwem strony z podsumowaniem transakcji. Jesteśmy w posiadaniu Klienta pieniędzy, które zostały nam powierzone i które mają być przesłane oraz opłatę do momentu, kiedy Instrukcja Płatności zostanie zakończona, a pieniądze trafią do odbiorcy. Jeśli z jakiegoś powodu po naszej stronie Instrukcja Płatności nie może być wykonana, pieniądze oraz opłata zostanie zwrócona. 

4.Kurs wymiany walut

O kursie wymiany walut, zastosowanym do przeliczenia przekazywanych środków pieniężnych Klient jest powiadamiany przed złożeniem Polecenia Płatności za pośrednictwem strony z podsumowaniem transakcji. Standardowo środki pieniężne są przeliczane w momencie dokonywania przekazu, aby odbiorca płatności otrzymał odpowiednią kwotę. 

5.Korzystanie z usługi

5.1. Klik-24 świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych przekazanych przez Nadawcę do wskazanych przez niego Odbiorców. Szczegółowe informacje o rodzajach możliwych do wykonania przekazów pieniężnych dostępne są w bieżącej ofercie Spółki.

5.2. Umowa zawierana jest z Użytkownikiem każdorazowo po otrzymaniu od Użytkownika dyspozycji transferu pieniężnego. Dyspozycja transferu polega na wskazaniu przez Użytkownika odbiorcy wraz z danymi wymaganymi do realizacji przekazu (imię i nazwisko lub nazwa, nr konta bankowego, dane kontaktowe – w zależności od wybranego rodzaju dostarczenia środków), a także kwoty i waluty przekazu oraz metody jego realizacji.

5.3. Po otrzymaniu dyspozycji przekazu pieniężnego Klik-24 przekaże Użytkownikowi następujące informacje: – unikalny numer referencyjny transakcji, – kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru, – sumę opłat naliczonych za realizację przekazu, – kurs wymiany walut, – przybliżony czas realizacji, – dostępne metody płatności.

5.4. Realizacja dyspozycji transferu pieniężnego polega na dostarczeniu odpowiednich środków pieniężnych przelanych na konto Spółki lub pobranych z karty debetowej w kraju nadania, do beneficjenta określonego przez Klienta, po kursie dnia określonym przez Klik-24 oraz za opłatą za przelew określoną zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej: https://klik-24.com/. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu jedynie na własne potrzeby jak również do opłacania transakcji własnym instrumentem płatniczym. Niedozwolone jest korzystanie z serwisu na potrzeby i w imieniu osób trzecich.

5.5. Po zrealizowaniu dyspozycji transferu pieniężnego Klik-24 przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

 • unikalny numer referencyjny transakcji;
 • kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru;
 • sumę opłat naliczonych za realizację przekazu;
 • kurs wymiany walut;
 • czas realizacji w zależności od wybranej usługi;
 • instrukcję odbioru środków dla odbiorcy.

5.6. Zlecając dyspozycję przekazu pieniężnego za pośrednictwem serwisu Klik-24 Klient rezerwuje kurs wymiany obowiązujący w momencie złożenia zlecenia na czas 24 godzin. Jeżeli w tym czasie Klient nie opłaci zlecenia, zostanie ono anulowane wraz z rezerwacją kursu.

5.7. Klik-24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień spowodowanych przez strony trzecie, w tym m.in. brytyjskie i europejskie banki. 

5.8. Ostateczna decyzja, co do tego, czy płatność jest realizowana zgodnie z Poleceniem Płatności Klienta należy do wystawcy karty płatniczej. Klik-24 nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o odmowie realizacji płatności poleconej przez Klienta podjętą przez wystawcę karty płatniczej Klienta. 

5.9. Klik-24 nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za powstałe w jakikolwiek sposób straty ani szkody pośrednie, ani też za jakąkolwiek utratę zysków, utratę pełni swobody prowadzenia działalności gospodarczej, utratę reputacji, utratę potencjalnej sposobności, utratę potencjalnych korzyści ani jakiekolwiek nadzwyczajne szkody. Ani niniejsze Warunki Świadczenia Usług, ani jakakolwiek transakcja zrealizowana zgodnie z nim nie nakłada na Klik-24 żadnych zobowiązań kontraktowych ani też innych obowiązków względem innego podmiotu niż Klient i nie mogą być one dochodzone na drodze prawnej przez podmiot inny niż Klient. 

5.10. Klient zobowiązuje się do nieskładania Poleceń Płatności przeznaczonych na jakiekolwiek cele o charakterze kryminalnym lub niezgodnym z prawem ani na działalność z nimi związaną. 

5.11. Klient zobowiązuje się do wsparcia Klik-24 w wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnieniem i kontrolą bezpieczeństwa poprzez udzielanie informacji, o które prosi Klik-24. 

5.12. Mamy prawo do zablokowania jakiegokolwiek konta lub płatności, lub do odmowy przyjęcia zlecenia płatniczego w przypadku:, jeżeli istnieje powód, aby podejrzewać oszustwo lub inne przestępstwa finansowe, lub nieuprawnionego korzystania z rachunku płatniczego, lub jeśli nie zostały dotrzymane zasady zawarte w klauzuli 5.11. 

5.13. W przypadku, gdy rachunek płatniczy zostanie zablokowany, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu lub w racjonalnie uzasadnionych przypadkach, za blokady. Możesz skontaktować się z nami na adres e-mail info@klik-24.com w celu odblokowania konta lub odblokowania transakcji płatniczej. Zrobimy to tak szybko, jeżeli nie będzie już powodu blokady. W przypadku, kiedy obiektywnie da się ustalić, że konto zostało stworzone w celu popełniania oszustw finansowych lub prania pieniędzy i będzie wiązało się to z egzekwowaniem prawa, zostanie ono zablokowane bez powiadomienia Użytkownika. 

5.14. Wszelkie informacje dotyczące sposobów rejestrowania i przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. Klik-24 może wykorzystać dane Klienta w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnieniem i kontrolą bezpieczeństwa, wywiązania się ze świadczonej usługi i zarządzania relacją z Klientem. Klik-24 ma prawo ujawnić takie dane płatnikom, odbiorcom i pośrednikom płatności w toku świadczenia usług i zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2015/4/847 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym; osobom, którym Klik-24 udziela informacji dla celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnienia i kontroli bezpieczeństwa; urzędom nadzoru i organom ścigania; a także usługodawcom działającym w imieniu Klik-24. W przypadku gdy Klient zechce uzyskać dostęp do danych, którymi dysponuje Klik-24, lub je zmienić, musi skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych [ang. Data Protection Officer] w siedzibie Klik-24 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: legal@klik-24.com

6. Anulowanie przelewu

6.1. Zlecony przez Użytkownika przelew może być anulowany jedynie do momentu rozpoczęcia procedury udostępniania środków odbiorcy.

6.2. Jeżeli anulowane zostanie zlecenie przelewu, na które Klient dokonał już wpłaty środków, wówczas środki te będą zwrócone do Nadawcy w sposób zgodny z pierwotną metodą płatności.

6.3. Anulowanie transakcji powinno być dokonane przez Użytkownika bezpośrednio w serwisie Klik-24 (jeżeli status realizacji przekazu na to pozwala) lub za pośrednictwem Obsługi Klienta Klik-24.

7. Zmiana warunków, zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usługi

7.1. Klik-24 zmiany niniejszych Warunków Świadczenia Usług w dowolnym momencie z zachowaniem 28-dniowego okresu powiadomienia, jeśli zmiana jest niekorzystna dla Klienta. Wszelkie inne zmiany mogą być wprowadzane w trybie natychmiastowym, a Klient jest o nich powiadamiany w ciągu 28 dni.

7.2. Klik-24 ma w każdej chwili prawo do zaprzestania, zawieszenia lub wycofania się ze świadczenia Usługi na rzecz Klienta. W takim przypadku Klient otrzymuje od Klik-24 stosowne powiadomienie z 28-dniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem przypadków, kiedy nie pozwalają na to względny bezpieczeństwa czy też okoliczności będące poza kontrolą Klik-24 albo też w przypadku dokonania przez Klienta oszustwa bądź naruszenia niniejszych Warunków Świadczenia Usług. 

8.Prawo i jurysdykcje

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają przepisom prawa angielskiego i zgodnie z nim jest interpretowany, a wyłączną jurysdykcję dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub z nimi związanych sprawują sądy angielskie. 

9.Reklamacje

9.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, a także telefonicznie pod numerem numer telefonu: +44 203 432 1039 (UK) +48 71 66 11 460 (PL) oraz mailowo: reklamacje@klik-24.com.

Szczegółowe informacje na temat procedury rozpatrywania reklamacji dostępne są na naszej stronie: https://klik-24.com/reklamacje.

9.2. W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji Klik-24 może prosić o dodatkowe dokumenty lub potwierdzenia zgłaszanych spraw. Jeżeli Klient uzna, że proces reklamacji nie został zakończony w sposób satysfakcjonujący, ma możliwość skontaktowania się z brytyjskim Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (ds. usług finansowych) – dane kontaktowe:


The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR
email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
tel.: 0800 023 4567 (Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00, Sobota 9.00 – 13.00)
Website: www.financial-ombudsman.org.uk